top of page

Kaukajärvi ja Annala – ”Elämää kuin pikkukaupungissa”

Kaukajärvi-Annala -kaupunginosaohjelma sisältää runsaasti aluetta elävöittäviä toimenpiteitä.

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio on valmistunut. Visio perustuu ajatukselle Elämää kuin pikkukaupungissa. Visio kiteytyy kolmeen teemaan, joita ovat luonto, yhteisö ja elävyys.

Milla Zuev

13.10.2023

Tampereen kaupunki toteuttaa Kaukajärvellä ja Annalassa toteutetaan kaupunginosaohjelman vuosina 2023–2025, ja Kaukajärven ja Annalan tulevaisuuden visio yhdistyy kaupunginosaohjelmaan. Vision laatimiseen on osallistunut Tampereen kaupungin kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi lukuisia tahoja: esimerkiksi Kaukajärven ja Annalan alueen asukkaat, Lasten alueellinen parlamentti, Kaukajärven ja Annalan koulujen oppilaskunnat, Kaukaharjukeskus, Tampere Missio, SOS lapsikylä sekä Tampere Junior -kehitysohjelma.

Kaupunginosaohjelmalla on tarkoitus parantaa alueen vetovoimaisuutta ja hyvinvointia edistämällä alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, asumisen monipuolisia ratkaisuja ja asukkaiden sekä toimijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kaupunginosaohjelma jatkaa Tampereen kaupungin strategista kehittämistyötä. Kaupunginosavisio pohjautuu taustaselvityksiin ja asukkaiden sekä toimijoiden näkemyksiin, ja sen keskeinen osa on vuosille 2023–2025 sijoittuva toimenpideohjelma.

Luonto, yhteisö ja elävyys

Luonto-teeman alle sijoittuu kaupunginosavisiossa tavoitteita ja toimia, joiden kautta alueella kannustetaan ulkona kulkemiseen ja viihtymiseen. Tavoitteena on tuoda alueelle paljon laadukasta kaupunkivihreää, kannustaa liikkumiseen ja ulkoiluun, huolehtia lähiluonnosta, tuoda alueelle kutsuvia luontovirkistyspalveluita sekä tehdä puistot ja rannat viihtyisämmiksi.

Yhteisöllisyys-teeman kautta toteutettavat toimenpiteet lisäävät ja mahdollistavat alueen yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on hyödyntää viheralueita yhteisen tekemisen alustoina, rakentaa tiivistä vuorovaikutusta nuorten kanssa, niin sanotun yhteisen olohuoneen perustaminen, julkisten palveluiden monipuolisuus, kumppanuus yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä Haiharan kartanon nostaminen alueen helmeksi.
Elävyys-teeman alle kuuluu tavoitteita ja toimia, jotka lisäävät alueen veto- ja pitovoimaa eli sitä, että Kaukajärvelle ja Annalaan halutaan muuttaa ja pysyä alueella. Tähän liittyvät laadukkaat julkiset kaupunkitilat, kävelijöiden ja pyöräilijöiden keskeinen asema ja turvallisuus, sujuva joukkoliikenne ja vaivattomat matkaketjut, monipuoliset korttelit ja asuntokannan monipuolistaminen.

Lisäksi suunnitteilla on mahdollisesti pop-up taidepuutarha osana Taidekaarta, joka on Tampereen kaupungin perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen sidottu kulttuurikasvatusohjelma.

Toimenpiteet – luonto

Luonto-teeman alla toteutetaan kolme toimenpidettä vuosina 2023–2025. Viheralueiden penkkejä on kunnostettu yhteistyössä Tampereen Infran kanssa jo vuonna 2023. Tavoitteena on, että ympäristö kannustaa liikkumiseen ja ulkoiluun. Tavoitteena on uusia huonoimmassa kunnossa olevat penkit.

Isolammen koirapuiston kunnostaminen tullaan toteuttamaan vuonna 2024. Alueen nykyinen koirapuisto on huonossa kunnossa, ja sen kunnostamisen suunnittelu on aloitettu. Puistossa tullaan uusimaan valaistus, pintoja ja kalusteita sekä poistamaan märkyyttä. Näiden lisäksi lähikäytävät ja valaistus tarkistetaan. Pienille ja isoille koirille tulee omat alueensa. Luonnos suunnitelmasta on jätetty nähtäville joulukuussa. Koirapuiston kunnostaminen toteutetaan yhteistyössä Tampereen Infran kanssa.

Lisäksi luonto-teeman toimenpiteenä toteutetaan vieraslajitalkoita kolmessa asukkaiden valitsemassa kohteessa. Kyseessä ovat vapaaehtoisten asukkaiden ja/tai asukasyhdistysten talkoot. Balsamin kitkentätalkoita on jo toteutettu. Lisäksi kitkentäjätteille tuodaan valmiita kehikkoja. Kohteista on ollut kahtena vuonna kylttejä, ja töitä tullaan jatkamaan, kunnes kohteessa on valmista. Asukkaat itse valitsevat kolme kohdetta, joissa haluavat talkoilla. Työtä tehdään vuodesta 2024 eteenpäin.

Lisäksi tärkeitä luontoteeman alle sijoittuvia toimenpiteitä ovat vapaa-aikatalon ulkokuntoilulaitteiden kunnostaminen vuonna 2024 ja Kaukajärvi-Annala-Kisapirtti-reitin kunnostus vuonna 2024.

Toimenpiteet – yhteisö

Asukkaat kokevat Haiharan kartanon yhdeksi alueen helmeksi, ja sen asemaa halutaan entisestään korostaa. Haiharan kartanon toimintaa ja roolia kehitetään yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa 2024-2025.

Ekokumppanit oy toteutti taloyhtiöiden hallituksen jäsenille loka-marraskuussa kolmen illan energiaeksperttikoulutuksen. Mukana oli kahdeksan taloyhtiöiden edustajaa. Seuraavaksi pohditaan mahdollisuutta käynnistää laajempi taloyhtiöfoorumi taloyhtiöitä koskevien kestävyysteemojen ympärillä.
Kaukaharjukeskuksen remonttia tullaan suunnittelemaan vuosina 2024–2025. Kaukaharjukeskukseen tarvitaan enemmän yhteisöllisiä tiloja. Yhteistyötahona on Sointu senioripalvelut.

Ekokumppanit oy toteutti taloyhtiöiden hallituksen jäsenille loka-marraskuussa kolmen illan energiaeksperttikoulutuksen. Mukana oli kahdeksan taloyhtiöiden edustajaa. Seuraavaksi pohditaan mahdollisuutta käynnistää laajempi taloyhtiöfoorumi taloyhtiöitä koskevien kestävyysteemojen ympärillä.
Yhtenä toimenpiteenä elokuussa 2023 käynnistyi SOS Lapsikylän Mummun ja vaarin tupa, joka järjestää eri sukupolvien välistä kohtaamistoimintaa matalalla kynnyksellä.

Läheisistään huolehtivien nuorten tukemiseksi on alkamassa hanke yhteistyössä FinFami ry:n ja nuorisopalveluiden kanssa.

Kaukaharjun lähitoria halutaan vahvistaa – aikataulu tarkentuu vuoden 2024 aikana. Hyvinvointialueen vaiheet vaikuttavat siihen, miten toimenpide etenee. Kävijämäärät lähitorilla ovat tuplaantuneet. Toiminnassa halutaan painottaa heitä, jotka ovat vaarassa jäädä kokonaan pois palveluiden piiristä. Lisäksi ikääntyvien ehkäiseviä palveluita halutaan vahvistaa.

Matalan kynnyksen kohtaamistoimintaa ja yhteissosiaalityötä halutaan vahvistaa. Tämä tulee alkamaan Levonmäen seurakuntakodilla avoimella aamupalaneuvonnalla, joka on matalan kynnyksen avointa ohjausta ja neuvontaa kaikille. Yhteistyössä tätä toteuttavat vuosina 2023 – 2024 Pirha, Hoppu-hanke, Siltavalmennus, A-kilta, Nauha ry ja Messukylän seurakunta.

Kaukajärven koululla tullaan ottamaan käyttöön ProKoulu-toimintamalli, jota on suunniteltu vuonna 2023 ja joka toteutetaan ensi vuonna. Pro tarkoittaa positiivisesti ryhmässä oppimista. Oppilaiden käytöstä lähdetään ohjaamaan parempaan suuntaan positiivisen palautteen kautta yhteistyössä oppilaskunnan kanssa.

Kaukajärven koulun, Juvan päiväkodin, kirjaston ja nuorisotilojen uudistus on kaavoitusohjelmassa vuodelle 2024. On myös esitetty ajatus, että koulun suunnitteluun tulisi sisällyttää yhdistyksille suunnattu tila. Alustavan arvion mukaan rakennus valmistuu vuonna 2030.

Toimenpiteet – elävyys

Kaukajärven koulun, päiväkodin, kirjaston ja nuorisotilojen uudistus liittyy myös elävyys -teemaan. Lisäksi Superbussi-hanketta edistetään Kaukajärvellä ja Annalassa alueen saavutettavuuden parantamiseksi. Hankkeen alustava pohdinta on aloitettu, ja käytännön muutokset toteutuvat lähempänä vuotta 2030.

Marvean toteuttama Muinaishaudankatu 5:n täydennysrakentamisen hanke on vasta vireillä. Se on lähtenyt vireille koulun tontin pohjoispuolelta. Tämän suhteen suunnitteilla on pysäköinnin tehostamista ja täydennysrakentamista. Kaavan yhteydessä on tarkoitus kehittää myös viheraluetta.

Alueella tullaan tekemään vuosina 2024–2025 ulkoilureitin valaistussaneeraus ja tarpeen mukaan muita täsmäkohteita. Lisäksi Tampereen yliopistolla käynnistyy Sustainable Urban Development –koulutusohjelman kaksi kurssia, joiden harjoitustyöt pohjautuvat Kaukajärven ja Annalan kehittämistarpeisiin.

Lisäksi tavoitteena on asuntokannan monipuolistaminen, alueen myönteisen maineen vahvistaminen sekä esteettömyyden parantaminen. Esteettömyyttä parannetaan muun muassa penkkien asentamisella alueelle asukkaiden valitsemiin paikkoihin Myös asukkaita puhuttavaa Juvankadun liikenneturvallisuutta parannetaan.

Alueella tullaan tekemään vuosina 2024–2025 ulkoilureitin valaistussaneeraus ja tarpeen mukaan muita täsmäkohteita. Lisäksi Tampereen yliopistolla käynnistyy Sustainable Urban Development -koulutusohjelman kaksi kurssia, joiden työt pohjautuvat Kaukajärven ja Annalan kehittämiseen.

Näiden toimenpiteiden lisäksi on olemassa 22 toimenpideideaa, joiden toteutuminen on vielä epävarmaa.
Kaupunginosaohjelmassa Kaukajärven ja Annalan alueen kehittäminen jatkuu toimenpideohjelman toteutumista vuoden 2025 loppuun saakka. Asukkaat kutsutaan osallistumaan kehittämiseen vastaamalla karttakyselyyn.

bottom of page