top of page

Tampereen kasvu suuntautuu aluekeskuksiin

Numeroidut kohteet kartalla: Vuoreksen keskusta (7), Hervannan pohjoisakseli - II vaihe (8), Opiskelijankatu 27 (10), Insinöörinkatu 21 ja Lindforsinkatu 2-4 (11), Lukonmäki - Turtolankatu 31-33 (12), Kaukajärven koulu (13) sekä Tampereen yliopiston kampusalue (9). Kuva: Tampereen kaupunki, Tampereen kaupungin kaavoituskatsaus 2022.

Tampereen kaupungin kasvu suuntautuu lähivuosina erityisesti aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Keskeisiä kohteita ovat asemakaavaohjelman mukaan Kalevan, Hervannan pohjoisosan, Hiedanrannan ja Viinikanlahden alueet.
Vuosien 2022–2026 asemakaavaohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä yli 1,6 miljoonaa kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa 671 350 kerrosneliömetriä.

Sirpa Koivu

30.3.2022

Ohjelmassa varaudutaan vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen väestönkasvun tavoitteeseen ja sen edellyttämiin työpaikkojen sekä palvelu- ja viherverkon tarpeisiin.
Uusista rakennuskohteista 80 prosenttia sijoittuu raitiotielinjauksen läheisyyteen mm. Hervantaan, Kalevaan, Hakametsään, Hiedanrantaan ja Lentävänniemeen. Raitiotien seuraavan vaiheen mahdollistavia asemakaavoja valmistellaan muun muassa myös Ruotulassa ja Linnainmaalla.
Seuraaville viidelle vuodelle kaupunkiin on suunniteltu yli 60 asemakaavoituskohdetta, jotka ovat kaupungin kehittämisen kannalta keskeistä. Lisäksi työohjelmassa on tällä hetkellä yli 120 muuta asemakaavaa, joita valmistellaan käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Asemakaavaohjelmassa on kaakkoiselle Tampereelle esitetty 13 uutta kohdetta vuosille 2022–2026.

Kaakkois-Tampereen uudet kaavoitushankkeet 2022-2026

Hervannan entisen lukion tontti. Lukion vanha rakennus purettiin viime vuonna. Suunnitellulla asemakaavanmuutoksella on tarkoitus mahdollistaa asuinrakentaminen tontille. Tavoitteena on 5000 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa. Työ käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja valmisteluaineiston laadinnalla tämän vuoden alkupuoliskolla. Kaavaehdotus tullee nähtäville tämän vuoden lopulla.

Hervannan pohjoisakselin II vaihe. Orivedenkadun eteläpuolen kaavaehdotus valmistuu 2023. Orivedenkadun pohjoispuolinen asemakaavaehdotus on tullut jo lainvoimaiseksi syksyllä 2020 ja alue alkaa rakentua lähivuosina. Kaava-alueen kaupungille kohdistuvat infrakustannukset ovat n. 4,2 miljoonaa euroa.

Insinöörinkatu 21 ja Lindforsinkatu 2-4. Nykyiset liikerakennusten tontit muutetaan asuinrakentamiselle. Tavoitteena on asuinkerrosalaa noin 23 000 kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa 2 000 kerrosneliömetrin verran. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu tänä vuonna ja kaavaehdotuksen arvioidaan valmistuvan 2024.

Tampereen yliopiston kampusalue, Hervanta. Tavoitteena on monipuolinen, kehittyvä ja kasvava kampusalue. Keskeisiä suunnittelutekijöitä ovat kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen sekä Hervannan valtaväylän näkymät ja kaupunkitila. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuonna 2022.

Messukylänkatu 37-39. Nykyisen päiväkodin ja TOAS:n tonttia koskevan asemakaavamuutoksen suunnittelu alkaa tämän vuoden alkupuoliskolla. Alueelle tulee kerrostaloasumista sekä liiketilaa kadun varteen. Haasteena on sovittaa suunnitelma kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön. Tavoitteena on myös katuympäristön parantaminen Messukylänkadun yleissuunnitelman pohjalta. Kaavaehdotus valmistuu tämän vuoden lopussa.

Vuoreksen keskusta. Koko puistokadun itäpuolella olevan osittain rakentumattomien palvelukortteleiden asemakaava otetaan uuteen tarkasteluun. Työ alkaa selvityksillä tänä vuonna. Tarkoitus on muuttaa asemakaava vastaamaan palveluverkon ja asumisen täydennysrakentamisen tarpeita. Alueen nykyisessä asemakaavassa katsotaan olevan ylisuuria varauksia yleisille rakennuksille ja liikerakentamiselle. Alueen suunnitteluratkaisun pohjaksi on tarkoitus järjestää suunnittelukilpailu ja asemakaavan on tavoitteena valmistua vuonna 2024. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan tänä vuonna.

Lahdesjärvi. Vuoreksen puistokadun itäpuolella on 10 hehtaarin asemakaavoitettu, mutta rakentamaton alue. Elinkeinoelämän tarpeiden edistämiseksi, sen kortteli- ja katurakennetta muutetaan sopivammaksi isommille yrityksille, lisäksi käyttötarkoitus muutetaan nykyistä kysyntätilannetta vastaavaksi. Kaavaehdotus tulee nähtäville loppuvuodesta.

Lahdesjärvi, Automiehenkadun pohjoispuoli. Asemakaavaan päivitetään katujärjestelyt toteutuneenmukaisiksi ja uudistetaan teollisuustonttien käyttötarkoitus vastaamaan hyvin saavutettavan ja näkyvän paikan kaupallisia mahdollisuuksia. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuoden 2022 aikana.

Lahdesjärven pohjoisosa. Postitorvenkadun varrella sijaitsevan rakentumattoman korttelin asemakaava päivitetään vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita ja tonttien nykyistä kysyntätilannetta. Asemakaavoitustyö alkaa tänä vuonna ja kaavaehdotus valmistunee loppuvuodesta 2024.

Hallila/Lahdesjärvi. Topografialtaan vaihtelevaan maastoon suunnitellaan monipuolinen pientalovaltainen asuntoalue, jolla vastataan erityisesti omakotitonttien suureen kysyntään. Asemakaavoitustyö alkaa 2023 ja tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu 2025. Kaava-alueen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille infrakustannuksia n. 12 miljoonaa euroa.

Lukonmäki, Turtolankatu 31-37. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön TOAS:n hallinnassa olevilla tonteilla on tarkoitus purkaa nykyiset huonokuntoiset rakennukset ja rakentaa tontit nykyistä tehokkaammin, pääosin tavanomaisena asuntotuotantona. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua 2023.

Kaukajärven koulun laajennus. Koulun tontin asemakaavaa muutetaan siten, että tontille voidaan rakentaa koulun laajennus, päiväkoti ja kirjasto. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään tänä vuonna ja kaavaehdotus tullee nähtäville 2024.

Kaukajärven pohjoisranta. Tutkitaan mahdollisuutta siirtää Kangasalantie pohjoiseen kiinni teollisuustontteihin Yrittäjänkadun ja Vehmaistenkadun välillä, jolloin vapautuva tiepohjan alue ja osa ns. Kristillan alueesta voidaan muuttaa laadukkaaksi asuinalueeksi. Asemakaavatyön pohjaksi järjestetään suunnittelukilpailu. Suunnittelun teemoja ovat muun muassa virkistyspalveluiden ja –yhteyksien turvaaminen sekä liikenteen rauhoittaminen.

Lähteet: Tampereen asemakaavaohjelma 2022-2026 ja Tampereen kaavoituskatsaus 2022

bottom of page