top of page

Entisen Hervannan lukion tontille palveluasumista ja asuintaloja

Vanhalle Hervannan lukion tontille rakentuu kaavaprosessin päätyttyä asuintaloja ja palveluasumista. Tarkoitus on muun muassa vastata kasvavaan asuntotarpeeseen.

Entisen Hervannan lukion tontille on tulossa asumista. Kaavasuunnitelma on edennyt ehdotusvaiheeseen, ja se on nähtävillä sekä avoinna palautteelle vielä 19.1.2024 saakka.

Milla Zuev

17.1.2024

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Hervannan entisen lukion tontin käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen. Myös rakennusoikeutta on tarkoitus lisätä naapuritontteja vastaavalla tavalla, jotta asuminen ja palvelut alueella kehittyisivät. Kaavamuutoshanke tukee kaupungin täydennysrakentamishanketta, jolla on tarkoitus lisätä asutusta palveluiden ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Asemakaavan tavoitteet ovat yleiskaavan mukaiset.

Tontilla sijainnut koulurakennus on purettu. Nykyisen asemakaavan mukainen liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoiminnalle tarkoitettujen rakennusten korttelialue muutetaan asumiselle. Uudessa asemakaavassa rakennusoikeutta on 4585 neliömetriä. Kerrosalan lisäys nykyiseen on 1685 kerrosalaneliömetriä. Tavoitteena on, että noin 30 % rakennettavasta asutuksesta olisi palveluasumista.

Kaavoituksen tavoite on suunnitella tämän kohteen täydennysrakentaminen asumiselle kaupunkirakennetta ja –kuvaa eheyttävällä tavalla rakentaen viihtyisää ja vetovoimaista asuinympäristöä. Kohteen eteläreuna on kallioinen ja sitä reunustaa runsas puusto. Kaavakartalla on istutettava, laaja osa, jossa puustoa sekä kalliomuodostelmaa pyritään säilyttämään.

Kaavan laatijoita ovat projektiarkkitehti Raija Mikkola, toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila ja suunnittelija Mira Syrjälä, joka 31.12.2022 asti.

Pysäköintialueet

Rakennettavassa kohteessa pyritään toteuttamaan autopaikat pintapysäköintinä. Autopaikkojen tarve on 43, mikä vaatii suuren osan alueesta. Pihasuunnitelmassa on esitetty ratkaisuja, joilla piha-alue saataisiin viihtyisäksi, vehreäksi ja hulevesien käsittelyn kannalta toimivaksi.

Luontoarvojen turvaaminen

Alueen puusto on kartoitettu, ja kaavassa on pyritty säästämään mahdollisimman paljon rakentamatonta tontin osaa mainitulla istutettavalla alueen osalla sekä säilyttämällä mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevaa puustoa ja kalliota. Luonnonvaraiseen tilaan jätettävää aluetta on kolmella tontin sivulla. Osa näistä tulee toimimaan leikkialueena, osa hulevesien imeytysalueena ja osa lumenjälitysalueena. Tontin piha-alueelle on osoitettu rakennusalaa yksikerroksiselle talousrakennukselle.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Yhdyskuntarakenne

Alueen on katsottu soveltuvan hyvin asumiselle liikenneyhteyksien ja viheryhteyksien suhteen. Siksi käyttötarkoituksen muutoksen sekä rakennusoikeuden lisäämisen katsotaan olevan yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua. Asemakaavan on tarkoitus täydentää yhdyskuntarakennetta.

Alue sijaitsee joukkoliikennevyöhykkeellä ja Hervannan monipuoliset palvelut ovat sieltä käsin helposti saavutettavissa. Kaavahanke myös vastaa kasvavaan asuntotarpeeseen Hervannan ja Tampereen alueella.

Palaute

Tähän mennessä aloitus- ja valmisteluaineistosta saatu palaute täydentyy vielä ehdotusvaiheesta saadun palautteen pohjalta. Palautetta ja muistutuksia voi lähettää vielä 19.1.2024 asti Tampereen kaupungille osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi, tai postitse PL 487 Tampere, 33101. Kaava-aineisto on nähtävillä osoitteessa https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/hervanta-opiskelijankatu-27-tontin-muuttaminen-asumiseen-asemakaava.

bottom of page