top of page

Lukion tontille mahdollisuus rakentaa palveluasuntoja

Näkymä Opiskelijankadun suunnasta sekä kaavakartta. Viitekuvat: Arkkitehdit MY

Hervannan entisen lukion tontin kaavaluonnos viitekuvineen on nähtävillä 19.5.2023 saakka. Syksyllä esillä olleita suunnitelmia on saadun palautteen pohjalta tarkistettu. Paikalle on tarkoitus tulla tavanomaisten asuntojen lisäksi palveluasuntoja.
Opiskelijankatu 27:ssä sijaitsevalla tontilla on voimassa vuonna 2015 hyväksytty asemakaava, jossa tontti on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Paikalta purettiin 2021 betonielementtinen koulurakennus, joka oli valmistunut vuonna 1979. Sen suunnitteli arkkitehti Harry W. Schreck. Tämä suunnitteli myös viereisen Pohjois-Hervannan koulun. Tällä hetkellä tontilla on pysäköintialue ja metsää.

Sirpa Koivu

10.5.2023

Aloite palveluasumiselle

Tontin pohjois-itäreunalle esitetään luonnoksessa yhtä yhtenäistä tai kahta erillistä rakennusta. Viitesuunnitelmassa on tontille hahmoteltu Opiskelijankadun suuntainen kuusikerroksinen rakennus ja Opettajanraitin suuntaiseen rakennukseen neljästä viiteen kerrosta.
Tontille on varattu rakennusoikeutta liki 4 700 kerrosneliömetriä, josta voidaan käyttää enimmillään 30 prosenttia palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.
– Palveluasuminen on otettu mukaan kaupungin aloitteesta. Vastaavissa hankkeissa on tavallisesti mukana joku palvelutuottaja ja rakennuttaja, projektiarkkitehti Raija Mikkola kertoo.
– Koska Hervannassa ikäihmisen määrä kasvaa, kasvaa myös palveluasumisen tarve. Kaavan ohjausryhmässä ovat olleet osallisina ensin kaupungin sosiaali- terveyspalvelut ja nyt sote-uudistuksen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialue, joten kaavasuunnitelmissa on voitu huomioida asumispalveluiden tarpeet.

Kallioita ja puustoa säilytetään

Piha-alueelle on varattu tilaa talousrakennukselle, ja osa siitä on tarkoitettu oleskelu- sekä leikkialueeksi. Pysäköintialue 43 autolle tulee tontin länsireunalle maan pinnalle. Polkupyöräpaikkoja tontille rakennetaan 100.
Pirkanmaan maakuntamuseon syksyllä antama palaute on otettu huomioon. Hervannalle tyypillisten kalliopiirteiden säilymisestä on huolehdittu lisäämällä kaavaan määräys säilyttää mahdollisuuksien mukaan olemassa oleva puusto ja avokalliot. Lisäksi niitä tontin osia, jotka eivät ole käytössä, on tarkoitus täydentää ympäristöön soveltuvilla istutuksilla.
Asemakaavaa tarkistetaan muun muassa kaavaluonnoksesta saatavan palautteen pohjalta ja suunnitelmaa tarkennetaan kaavaehdotukseksi. Kaavoituskatsauksen mukaan ehdotus aiotaan tuoda nähtäville syksyllä 2023.

bottom of page