top of page

Nekalan koulun ja lastentalon kaavaluonnokset nähtävillä

Nekalan koulun tontti, viitesuunnitelma, Arkkitehdit MY

Nekalan entisen koulun sekä lastentalon alueiden asemakaavamuutosten valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävillä 1.– 22.6.2023.

Sirpa Koivu

7.6.2023

Suunnittelualue, Viinikka-Nekalan pientaloalue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Alue muodostaa kaupunkikuvallisesti eheän 1930-40 -lukujen pientaloista ja -kerrostaloista muodostuvan kokonaisuuden.

Koulun ja lastentalon rakennukset säilyvät ja tonteille on tulossa asumista. Käytöstä poistuneeseen koulurakennukseen on suunniteltu kulttuuritiloja.

Täydennysrakentamisessa ja muutostöissä huomioidaan arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.

Arvokasta kaupunkikuvaa

Nekalan koulua koskevassa asemakaavaluonnoksessa huomioidaan koulun muuttaminen kulttuurikäyttöön ja mahdollistetaan tontin jakaminen täydennysrakentamista varten.

Nekalan koulu suojellaan asemakaavamerkinnällä, joka estää purkamisen ja säilyttää rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokkaan ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaan luonteen.

Alueen kaupunkikuvalliseen merkittävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota alueesta tehdyllä kaupunkikuvaselvityksellä ja osin siitä johdetuilla rakentamistapaohjeilla.

Nekalan koulurakennus on tarkoitus muuttaa eläväksi ja monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi. Muutostyöt alkavat todennäköisesti vuonna 2024.

Pientaloja ja kerrostaloja

Nekalan koulun tontin suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Korttelia täydennetään asumisella. Pientalo- ja kerrostalotonteilla pyritään jatkamaan Nekalan historiallista ja vehreää kaupunkiympäristöä. Täydennysrakentaminen mahdollistaa noin 40 asuntoa.

Koulun edustan hiekkakenttä jää osaksi koulun tonttia, jotta koulun pihalle tyypillinen kaupunkikuvallinen ilme säilyy. Kulttuuritalon pihalla nykyiset skeitti- ja BMX-alueet säilytetään.

Koulun pohjoispuolen pysäköintialuetta on otettu osaksi tonttia, ja säilytettävien puiden sijainnit on määritelty nykytilanteen mukaan. Erätien sivussa kulkeva koivurivistö on määritetty säilytettäväksi puurivistöksi sen kaupunkikuvallisen luonteen vuoksi Alueella sijaitsevalle muuntamolle on varattu korttelialue sen nykyiseltä paikalta.

Lastentalo suojellaan

Kaavan yhtenä tavoitteena on lastentalon suojelu asemakaavalla. Tontin käyttötarkoituksen muutos asumiselle, lastentalon muuttaminen asuinkäyttöön ja lisärakennusoikeus uudisrakennuksille mahdollistavat tontin tehokkaamman käytön. Näin myös lastentalon kunnostustyö pyritään saamaan taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi.

Kaavaluonnoksessa esitetään, että Nekalan lastentalon tiloihin, nykyinen ullakko mukaan luettuna, saisi rakentaa asuntoja. Lisäksi korttelia täydennetään uudella nelikerroksisella kerrostalolla sekä kaksikerroksisilla pientaloilla. Kaavan myötä kortteliin voi tulla noin 60 uutta asuntoa.

Aineistot ovat nähtävänä internetissä sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset mielipiteet toimitetaan kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Nähtävillä oleviin aineistoihin tutustumisen helpottamiseksi asemakaavoista on tehty esittelyvideot, joilla esitellään tämänhetkisiä suunnitelmia sekä sitä, miten aloitusvaiheen mielipiteet ja tehdyt suunnitelmat ovat niihin vaikuttaneet.

Esittelyvideot löytyvät osoitteessa www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt

bottom of page