top of page

Opiskelijankatu mullistuu lähivuosina

Kuvaleike Ruovedenkadun liittymän asemapiirustuksesta. Lähde: Tampereen kaupunki, Opiskelijakadun yleissuunnitelma, 2022.

Opiskelijankadun saneeraamista koskeva yleissuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa yhdyskuntalautakunnassa. Suunnitelma mullistaa koko Opiskelijankadun miljöön, kun sen varteen lisätään toinen pyörätie, katua kavennetaan, pysäköintipaikat vähenevät ja puustokin uudistuu melkein kokonaan.
Varsinaisen katusuunnitelman on tarkoitus tulla nähtäville ja kommentoitavaksi tämän vuoden lopussa.
– Katusuunnitelma on yleissuunnitelmaa tarkempi. Siinä muun muassa esitetään tarkemmin esimerkiksi tonttiliittymien korkoeroja ja vesihuoltoa, katuinsinööri Petri Keivaara kertoo.
– Rakentamisaikataulusta ei kylläkään ole vielä tietoa. Kustannukset ovat nyt nousseet, ja isoja hankkeita riittää ympäri kaupunkia, Keivaara sanoo.
Katusuunnitelma tehdään kuitenkin jo nyt, jotta Ahvenisjärven koulun muutosasemakaavassa ja ensi vuonna alkavassa rakennushankkeessa voidaan huomioida tonttiliittymien paikat, suojatiet ja pyörätiejärjestelyt.

Sirpa Koivu

17.8.2022

Kallioleikkaukset säilytetään

Opiskelijankadun parantaminen pohjautuu vuonna 2019 hyväksyttyyn Hervannan liikenneverkkosuunnitelmaan. Siinä on esitetty muun muassa Hervannan suurten kokoojakatujen parantamista. Katujen saneerausjärjestyksessä ensimmäinen kohde on Opiskelijankatu.
Opiskelijankadun saneerauksessa parannetaan eniten kestäviä kulkumuotoja eli jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.
Nyt Opiskelijankadulla on pyörätie vain eteläreunalla, saneerauksessa myös pohjoispuolelle rakennetaan pyörätie. Molemmat pyörätiet ovat yksisuuntaiset ja rinnakkain jalankulkuväylän kanssa.
– Koska pyörätielle ei haluttu ottaa tilaa katualueen reunoista, se otetaan pääosin ajoradasta. Kadun reuna-alueilla aiotaan säilyttää nykyistä puustoa. Myöskään alueelle leimallisia kalliopaljastumia ei näin ollen tarvitse louhia, toteaa liikenneinsinööri Katja Seimelä.
– Kallioleikkausten säilyttäminen on suunnitelman yksi keskeinen tavoite.
Mikäli suunnitelmat toteutuvat ajorata kapenee seitsemään metriin eli parilla metrillä, mutta katutilan reunat säilyvät pääosin nykyisellään.

Jalankulku ja pyöräliikenne eri tasossa

Suunnitelmassa pilotoidaan mallia, jossa kevyen liikenteen kulkumuodot ovat eri tasossa eli pyörätie kulkee ”alempana”. Korkeuseroksi on kaavailtu neljää senttimetriä. Vastaavia ratkaisuja on jo käytetty Helsingissä. Tällaisessa ratkaisussa pyörätien tulee olla kaksi metriä leveä, jotta rinnakkain polkeminen ja ohittaminen ovat mahdollisia.
Poikkeuksena on Ahvenisjärven koulun kohta, Ahvenisraitin ja Opettajanraitin väli, jossa koulun puolella pyörätie on kaksisuuntainen ja kolmen metrin levyinen. Kadun eteläreuna sovitetaan koulun uuteen asemakaavaan.
Pyöräteillä käytetään punaista korostusväriä linja-autopysäkkien kohdalla sekä Insinöörinkadun, Ruovedenkadun ja Ahvenisjärventien liittymissä.
Kadunvarsipysäköinti säilyy kadun molemmilla puolilla. Se erotetaan ajoradasta matalalla reunatuella. Kadunvarressa on nyt 190 autopaikkaa, suunnitelmassa niitä jää 116.
Paikat sijoitetaan tasaisesti koko kadun matkalle. Paikkojen vähentyminen johtuu pääosin siitä, että paikat sijoitetaan kauemmaksi liittymistä ja suojateistä.
Huomattava määrä nykyisiä katupuita joudutaan poistamaan. Ne korvataan uusilla katupuuistutuksilla, jotka vuorottelevat pysäköinnin kanssa. Hienot, hyväkuntoiset puut sekä männyt säästetään kadun reuna-alueilla.
Mahdollisuuksien mukaan kadun reuna-aluille istutetaan perinteisen nurmipinnan lisäksi esimerkiksi niitty-, perenna- tai pensasistutuksia.

Miniliikenneympyrä

Ahvenisjärventien ja Opiskelijankadun hankala risteys tulee toimivammaksi saneerauksessa. Nimittäin Mustankoluntien, Opiskelijankadun jatkeen sekä Opiskelijankadun ja Ahvenisjärventien jyrkkään mutkaan rakennetaan miniliikenneympyrä eli pienehkö liikenneympyrä.
Liittymän nykyiset sekavat väistämisvelvollisuudet selkiintyvät ja niin jalankulun kuin pyöräliikenteenkin turvallisuus paranee. Ratkaisu antaa pyöräliikenteen pääreitille etuajo-oikeuden Ahvenisjärventien liittymähaarassa autoliikenteeseen nähden.
Autoliikenteen tasa-arvoisuus säilytetään Ruovedenkadun liittymässä eli autoliikenteen pääsuunta Ruovedenkadulta Hervannan länsiosiin säilyy etuajo-oikeutettuna. Pyöräliikenteellä on risteyksessä etuajo-oikeus, joka osoitetaan liikennemerkillä. Parkanonkadun liittymän tasa-arvoisuus sen sijaan poistuu.
Ruovedenkadun liittymä toteutetaan korotettuna ja suojatiet saarekkeiden kautta, jotta voidaan varmistaa riittävä turvallisuus koulun läheisyydessä.

Suojateitä, penkkejä, pyöräparkkeja

Bussipysäkit jäävät nykyisille paikoilleen. Kaikille pysäkeille pääsee jalkakäytäviltä suojateitä pyöräteiden yli. Pysäkkien odotusalueille tulee kaiteet, jotka ohjaavat kulkua pysäkille ja sieltä pois.
Opettajanraitin kohdalle rakennetaan vihdoin suojatie.
Katumiljöö muuttuukin huomattavasti. Uudet puut ovat aluksi matalia, penkkejä tulee koko kadun matkalle, valaistus paranee. Ruovedenkadun kohdalla olevan bussipysäkin yhteyteen suunnitellaan katoksellisia pyöräpysäköintipaikkoja.
Yleissuunnitelma esiteltiin Tampereen polkupyöräilijät ry:lle ja esteettömyystyöryhmälle, jotka molemmat pitivät kadun kokonaisvaltaista saneerausta tarpeellisena ja ratkaisuja onnistuneina.
Hankkeen kustannusarvion on arvioitu olevan vajaat kolme miljoonaa euroa.

bottom of page